Welcome to the official website of School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University! Chinese | Jiangsu University

Master Supervisor


Zou Xiaobo
Professor; PhD supervisor School of food and biological engineering, Room 301 Zou_xiaobo@ujs.edu.cn

Haile Ma
Professor; PhD supervisor School of Food & Biological Engineering, Room301 mhl@ujs.edu.cn

Chen Bin
Professor, PhD
supervisor
Room 319, School of Food & Biological Engineering,
Jiangsu University
ncp@ujs.edu.cn,
ncp@chinanir.com

Ma Yong-kun
Professor PhD supervisor School of Food & Biological Engineering, Room 316 mayongkun@ujs.edu.cn

Huang Xing-yi
Professor; PhD supervisor School of Food & Biological Engineering, Room306 h_xingyi@163.com

Cai Jianrong
Professor; PhD supervisor School of Food & Biological Engineering, Room321 jrcai@ujs.edu.cn

Zhang Hongyin
Professor; PhD supervisor School of Food & Biological Engineering, Room303 zhanghongyin126@126.com

Chen Quan-Sheng
Professor, PhD supervisor Room-205, School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University, Xuefu Road 301, Zhenjiang 212013, PR China qschen@ujs.edu.cn

Duan Yu-qing
Professor, PhD. Supervisor School of Food & Biological Engineering, Room507 dyq101@ujs.edu.cn

He Rong-Hai
Professor, MA & PhD.Supervisor School of Food & Biological Engineering, Room 603 heronghai@163.com

Zhou Cunshan
Professor, PhD supervisor School of Food & Biological Engineering, Room308 cunshanzhou@163.com

Cui Heng-Lin
Professor, PhD supervisor School of Food & Biological Engineering, Room506W cuihenglin@ujs.edu.cn

Xu Bin
Professor,M.Sc & PhD.supervisor Room213, School of Food & Biological Engineering taotaoxu@126.com

Gao Ruichang
Professor, M.Sc & PhD.supervisor School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University xiyuan2008@ujs.edu.cn

Sun Wen-Jing
Professor,M.Sc & PhD.supervisor School of Food & Biological Engineering, Room 316 juswj@163.com

Lin Lin
Professor, M.Sc & PhD.supervisor No. 301, Xuefu Road, Zhenjiang 212013, China linl@ujs.edu.cn

Wang Yun
Professor School of Food & Biological Engineering, Room 506 wangy1974@ujs.edu.cn

Jiang Song
Professor,M.Sc & PhD.supervisor School of Food & Biological Engineering, Room 309 jszhl@ujs.edu.cn,jszhlyy@163.com

Qi Xianghui
Professor,PhD. & M.Sc Supervisor School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013 China qxh#ujs.edu.cn

Chen Xiumin
Professor; Ph.D supervisor Jiangsu University, School of Food and Biological Engineering xmchen@ujs.edu.cn

Shi Jiyong
professor;PhD supervisor School of Food & Biological Engineering, Wenhua405 shi_jiyong@ujs.edu.cn

Cui FengJie
Professor,Ph.D & M.S supervisor School of Food & Biological Engineering, R 413 fengjiecui@163.com; fengjiecui@ujs.edu.cn

Cui Haiying
Professor, M.Sc & PhD.supervisor No. 301, Xuefu Road, Zhenjiang 212013, China cuihaiying@ujs.edu.cn

Han Juan
Professor, Ph.D. 301 Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu, PR China hanjuan@ujs.edu.cn

Qu Wenjuan
Associate Professor, Ph.D. 301 Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu 212013 wqu@ujs.edu.cn

Xiaofeng Ren
Associate Professor,PhD. School of Food & Biological Engineering,No. 301, Xuefu Road, Zhenjiang 212013, China renxiaofeng@ujs.edu.cn

Xiao Xiang
Professor,PhD Supervisor Jiangsu University, School of Food and Biological Engineering xiaoxiang1@aliyun.com

Zhang Hai-hui
Associate Prof. No. 301, Xuefu Road, Zhenjiang 212013, China zhanghh@ujs.edu.cn

Ouyang Qin
Associate Professor Jiangsu University, School of Food and Biological Engineering oyqyf@163.com;oyqyf@ujs.edu.cn

Yuan Li
Associate Professor 301 Xuefu Road,Zhenjiang,212013,Jiangsu,China yuanli24@163.com

Guo Zhiming
Professor, PhD. & M.Sc. Supervisor No. 301, Xuefu Road, Zhenjiang 212013, China guozhiming@ujs.edu.cn​

Huang Xiaowei
Associate Professor, PhD Supervisor, Master Supervisor School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University huangxiaowei@ujs.edu.cn

Huo Shuhao
Professor,M.Sc & PhD.supervisor School of Food & Biological Engineering, Room 413 huoshuhao@yeah.net

Cheng Yu
Associate Professor,PhD, MS supervisor Room A104, School of Food & Biological Engineering chengyu@ujs.edu.cn

Yang Qiya
Associate professor, PhD supervisor School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University yangqiya1118@163.com

Sun Zong-bao
Associate Professor School of Food & Biological Engineering, Room219 zongbaos@sina.com

Liu Wei-Min
Professor,Master supervisor School of Food & Biological Engineering, Room616 liuwmwu@ujs.edu.cn

Wang Liang
Professor No. 301, Xuefu Road, Jiangsu Zhenjiang, China. wangl@ujs.edu.cn

Huang Da-Ming
Professor School of Food & Biological Engineering, Room 413 damingh@163.com

Wang Chengquan
Qualification Professor
M.Sc supervisor
Wenhua Building​,School of Food and Biological Engineering wangcq@ujs.edu.cn

Yang Xiao-ming
Professor, PhD School of Food & Biological Engineering zjyxm2003@hotmail.com

Bao Yulong
Professor School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University yulong@ujs.edu.cn

Zhang Xiao-yun
Associate Professor School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University zhangxiaoyungu@126.com

Wang Yong
Associate professor 301 Xuefu Road, Zhenjiang 212013, China ywang@ujs.edu.cn

Lin Hao
Associate Professor,PhD. School of Food & Biological Engineering linhaolt794@163.com

Zhang Can
Assistant Professor ,PhD, MS supervisor School of Food & Biological Engineering, Room 507, Xuefu Road 301,Zhenjiang, Jiangsu,China zhangcan@mail.ujs.edu.cn

Zhang Xinai
Associate professor School of Food and Biological Engineering zhangxinai@mail.ujs.edu.cn

Han En
Lecturer School of Food & Biological Engineering, Room 608 enhan@ujs.edu.cn

Guo Qin
Associate Professor 301 Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu, PR China guoqin_shiyin@163.com

Guo Danzhao
Associate Professor School of Food Science and Engineering, Jiangsu University guodanzhao@ujs.edu.cn

Zhu Shuyun
Associate Professor School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University shyzhu@ujs.edu.cn

Wang Feng
Associate professor School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University fengwang@ujs.edu.cn

He Wensen
Associated professor, Master supervisor 301 Xuefu Road,Zhenjiang,212013,Jiangsu,China hewens_2005@163.com

Zou Bin
Associate professor, Master supervisor 301 Xuefu Road,Zhenjiang,212013,Jiangsu,China binzou2009@ujs.edu.cn

Ding Qingzhi
Associate Professor, PhD, MS supervisor School of Food & Biological Engineering, Xuefu Road 301,Zhenjiang, Jiangsu,China dingqingzhi@mail.ujs.edu.cn

He Yuangqing
Associate Prof. No. 301, Xuefu Road, Zhenjiang 212013, China yqhe@ujs.edu.cn

Wang Lin
Associate Professor 301 Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu Province, China linwang@ujs.edu.cn

Wang Ning
Associated Professor Office No. 105, Main building A, Jiangsu University wangning79@ujs.edu.cn

Qian Jingya
Associate professor School of Food & Biological Engineering, Room413 sjqjy@126.com

Gao Xianli
Associate Professor 301 Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu Province, 214122, China. gaoxianli@ujs.edu.cn

Zhou Xinghua
Lecturer, Master supervisor 301 Xuefu Road,Zhenjiang,212013,Jiangsu,China zxh2012@ujs.edu.cn

Huang Liurong
Associate Professor School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University hlr888@ujs.edu.cn

Sun Ling
Lecturer School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University sunling090909@163.com

Zhang Cunsheng
Lecturer; MS supervisor School of Food & Biological Engineering, RoomA104 zhangcs@ujs.edu.cn

Sun Jun
Associate professor; MS supervisor School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University sunjunwin@126.com

Hou Jing
Associate Professor, Master supervisor Room 510 ,School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, PR China houjing@ujs.edu.cn

Zhu Lin
Associate professor School of Food & Biological Engineering-Building A, Room 103 zhulin19820402@ujs.edu.cn

Dai Chunhua
Associate Professor School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University daichunhua@ujs.edu.cn

Wei Benxi
Research assistan, Msc. supervisor School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, PR China bxwei@ujs.edu.cn

Zhao Lina
Associate Professor Jiangsu University, School of Food and Biological Engineering linabobo0706@163.com

Zhao Yansheng
Lecture, Msc. supervisor School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, PR China zhaoys@ujs.edu.cn

Chen Zhongwei
Associate professor, Msc. supervisor Room 510 ,School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, PR China zwchen@ujs.edu.cn

Cai Meihong
Associate Professor Jiangsu University, School of Food and Biological Engineering caimeihong@ujs.edu.cn

Wang Bei
Associate Professor room Main A 104 wangbei724@163.com

Bo Wang
—— #301 Xuefu Road, Zhenjiang, 212013, Jiangsu ——

Li Zhihua
Associate Professor, Master Supervisor School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University lizh@ujs.edu.cn

Wu Bengang
Associate Professor; Master supervisor School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University wubg@ujs.edu.cn

Bai Junwen
Research assistant; Master supervisor 301 Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu, PR China bjw@ujs.edu.cn

Zhang Di
Associate Professor
M.Sc supervisor
PhD. supervisor(Internation students)
Room 407, Wenhua Building​ d.zhang@ujs.edu.cn

Zhang Jiayan
master supervisor No. 301, Xuefu Road, Zhenjiang 212013, China jiayanzhang1988@163.com

Zhang Lei
Associate Professor ,PhD, MS supervisor Room A104, School of Food & Biological Engineering zhangleifd@ujs.edu.cn

Xu Baoguo
Research assistant, Master’s supervisor No. 301, Xuefu Road, Zhenjiang 212013, China xbg@ujs.edu.cn

Wu Qifei
Associate research fellow School of Food & Biological Engineering,A106 jsdxwqf@163.com

Zhou Yue
Associate Professor, Ph.D. School of Food Science and Engineering, Jiangsu University, Xuefu Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province zhouyue@ujs.edu.cn

Huanhuan Li
Associate Professor, PhD supervisor Wenhua Building-401, School of Food & Biological Engineering, Jiangsu University, Xuefu Road 301, Zhenjiang 212013, PR China jiona1044@ujs.edu.cn

Wei Ouyang
Associate professor Zhongling street No.50 Nanjing, Jiangsu province, China wei_ouyang2008@163.com

Guoqing Shao
Professor No.50 Zhongling Street, Xuanwu District, Jiansu Academy of Agricultural Sciences Nanjing, 210014,PR. China gqshaonj@163.com

Wenliang Li
Associate Professor Institute of Veterinary Medicine, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, No.50 Zhongling Street, Nanjing, Jiangsu kfliwenliang@163.com

Ran Wang
Professor NO.50 Zhongling Street, Nanjing, Jiangsu P.R. China ranwang@jaas.ac.cn

Jianzhong Zhou
Research Scientist Zhongling Street 50, Nanjing, Jiangsu, China zjzluck@126.com

Xiaoli Liu
Research Scientist Zhongling Street 50, Nanjing, Jiangsu, China liuxljaas@hotmail.com

Li Bin
Professor NO. 50 Zhongling Street, Nanjing 210014 libinana@126.com

Zhongyuan Zhang
Associate Professor Zhongling Street 50, Nanjing, 210014 zzyszy2012@163.com

Xiudong Xia
Associate Researcher Institute of Agricultural Product Processing, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing 210014, PR China 86084056@163.com

Li Chunyang
Researcher Zhongling Street 50,Nanjing lichunyang968@126.com

Leigang Zhang
Associate Fellow No.50, Zhongling Street, Nanjing leigang.zh@163.com

Zhang Hui
professor Institute of Food Safety, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, No 50 Zhongling Street, Nanjing, Jiangsu 210014, China Huiz@jaas.ac.cn

Jiangfeng Song
Associate professor 50# Zhongling Street, Nanjing, Jiangsu songjiangfeng102@163.com

Pengxia Li
Research Fellow No.50, Zhongling Street, Nanjing lpx213@126.com

Li Dajing
Professor, doctoral supervisor Institute of Farm Products Processing, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences (50 Zhongling street, Nanjing, Jiangsu Province, 210014, P. R. China) ldjjaas2017@163.com
Copyright © 2020-2023 Jiangsu University - School of Food and Biological Engineering All Right
Add: School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University,301 Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu 212013, PR China
Tel: 0086-511-88780201 Fax: 0086-511-88780201 E-mail: spxy@ujs.edu.cn